POLITYKA PRYWATNOŚCI MALWAREBYTES

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2017 r

Uważamy, że każdy użytkownik ma prawo do korzystania z urządzeń wolnych od szkodliwego oprogramowania. Jesteśmy również przekonani, że każdy użytkownik ma prawo do prywatności. Dlatego wspieramy i wnosimy wkład w działania organizacji Electronic Frontier Foundation (EFF) oraz innych podmiotów działających na rzecz ochrony prywatności w sieci. To przekonanie kształtuje naszą politykę prywatności, która została szczegółowo opisana poniżej. W przypadku pytań lub sugestii należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do witryny www.Malwarebytes.com oraz dostępnego do pobrania cyfrowego mienia należącego do i będącego pod kontrolą spółki Malwarebytes Inc. i jej podmiotów afiliowanych. W niniejszej Polityce prywatności opisano, w jaki sposób spółka Malwarebytes gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i chroni dane osobowe przekazane przez użytkownika. Przedstawione są tu również dostępne dla użytkownika możliwości wykorzystywania, udostępniania i poprawiania swoich danych osobowych.

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera żargon prawniczy.

Kiedy gromadzimy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika możemy gromadzić: (1) podczas interakcji użytkownika w wybranych sekcjach naszej witryny, np. na forach, blogach i w centrum wsparcia („Gromadzenie danych w witrynie”); (2) podczas udzielania użytkownikowi licencji i korzystania przez niego z oprogramowania („Gromadzenie danych poprzez oprogramowanie”); (3) podczas komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub w inny sposób („Gromadzenie danych w bezpośrednim kontakcie”).

Mówiąc prościej
Gromadzimy dane użytkownika w spodziewanych sytuacjach i spodziewanych miejscach w naszej witrynie.

Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika?

Bezpośrednio
Niektóre informacje użytkownicy przekazują nam bezpośrednio. Na przykład podczas publikowania komentarzy, zadawania pytań na blogu lub uzupełniania profilu użytkownika bądź też po wyrażeniu dobrowolnej zgody na udzielenie nam zdalnego dostępu w celu zapewnienia wsparcia technicznego. Ponadto możemy gromadzić i przechowywać wszystkie informacje opublikowane na forach, blogach lub profilach użytkownika i prezentować je publicznie.

Mówiąc prościej
Gromadzimy informacje przekazane nam przez użytkownika lub opublikowane na forach lub blogach.

Pliki cookie
Spółka Malwarebytes i jej spółki współpracujące gromadzą informacje poprzez pliki cookie i inne podobne technologie śledzenia w celu analizowania trendów, zarządzania witryną, śledzenia zachowania użytkowników w witrynie oraz gromadzenia informacji demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę użytkownika podczas logowania się do naszego oprogramowania lub usług. Możemy korzystać zarówno z plików cookie identyfikujących sesję, jak i z trwałych plików cookie. Pliki te służą do zidentyfikowania zalogowanych użytkowników, poinformowania nas o sposobie oraz czasie korzystania z naszego oprogramowania i usług oraz do sprawdzania zbiorczego wykorzystania witryny oraz ruchu sieciowego. Pliki cookie identyfikujące sesję, inaczej niż trwałe pliki cookie, są usuwane po wylogowaniu się użytkownika i zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może według własnego uznania zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie lub otrzymywać informację o plikach cookie przed ich akceptacją. Po wybraniu ustawienia odrzucającego pliki cookie użytkownik może jednak utracić dostęp do pełnej funkcjonalności naszego oprogramowania lub usług.

Mówiąc prościej
Możemy również gromadzić dane użytkownika odwiedzającego naszą witrynę, korzystając z plików cookie lub z innych podobnych technologii śledzenia. Użytkownik może według własnego uznania zablokować tę metodę gromadzenia danych.

Rejestracja konta
Użytkownik tworzący konto w naszej witrynie za pośrednictwem innych podmiotów, takich jak Facebook lub Twitter, („konta SNS”) może być zobowiązany do podania swojej nazwy lub swojego identyfikatora w celu uwierzytelnienia tożsamości.

Mówiąc prościej
Gromadzimy informacje podczas tworzenia konta.

Działanie oprogramowania
Nasze oprogramowanie umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania przez użytkownika z oprogramowania oraz przekazywania danych pomiędzy komputerami, na których uruchomione jest takie oprogramowanie, a naszymi serwerami. Jest to konieczne w celu zapewnienia poprawnego działania naszego oprogramowania oraz potwierdzenia statusu licencji użytkownika na nasze oprogramowanie.

Mówiąc prościej
Gromadzimy informacje dotyczące licencji Malwarebytes.

Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację („Informacje umożliwiające identyfikację”) oraz informacje nieumożliwiające identyfikacji („Informacje nieumożliwiające identyfikacji”). Informacje umożliwiające identyfikację to informacje wyraźnie przekazane przez użytkownika, np. imię i nazwisko, lub takie, które można wykorzystać niezależnie bądź w połączeniu z innymi informacjami do identyfikacji użytkownika, np. adres e-mail, numer telefonu i nazwa użytkownika.
Możemy gromadzić od użytkownika następujące dane osobowe: dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu); unikalne identyfikatory (tj. nazwa użytkownika i hasło); informacje o spółce (tj. nazwa i wielkość spółki, rodzaj działalności).
Współpracujący z nami zewnętrzni dostawcy usług mogą w naszym imieniu gromadzić dane rozliczeniowe (numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy) w celu realizacji zleceń.
Informacje nieumożliwiające identyfikacji to wszystkie informacje niebędące Informacjami umożliwiającymi identyfikację lub informacje, które były Informacjami umożliwiającymi identyfikację, ale zostały przez nas zmodyfikowane lub zagregowane, aby nie umożliwiały identyfikacji. Podobnie jak w przypadku większości witryn pewne informacje gromadzone są automatycznie. Informacje te obejmują adresy IP (Internet Protocol), typ przeglądarki, nazwę dostawcy usług internetowych (ISP), stronę, z której użytkownik został skierowany do witryny, oraz stronę, z której opuścił witrynę, pliki przeglądane na stronie (np. strony HTML i grafika), system operacyjny, znacznik daty/czasu oraz dane dotyczące przepływu użytkowników. Informacje te służą do analizy trendów w zagregowanych i automatycznie wygenerowanych identyfikatorach urządzeń oraz do zarządzania witryną.

Mówiąc prościej
Gromadzimy dwa rodzaje danych: osobowe i nieosobowe.

Aplikacja mobilna
Kiedy użytkownik pobiera nasze usługi i z nich korzysta, automatycznie pobieramy informacje dotyczące rodzaju urządzenia, z którego korzysta, wersji systemu operacyjnego oraz unikalnego identyfikatora urządzenia.
Okazjonalnie przesyłamy użytkownikom aktywne powiadomienia, aby poinformować ich o bieżących zdarzeniach i promocjach. Użytkownik może jednak wyłączyć aktywne powiadomienia na poziomie urządzenia. Aby móc przesyłać użytkownikowi odpowiednie powiadomienia, konieczne jest zebranie określonych informacji dotyczących urządzenia, takich jak system operacyjny, oraz informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.
Podczas pobierania aplikacji mobilnych lub usług bądź korzystania z nich nie wymagamy, nie pobieramy ani nie śledzimy żadnych informacji lokalizacyjnych udostępnianych przez urządzenie mobilne.
Korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, dzięki któremu możemy lepiej poznać działanie aplikacji mobilnych na telefonach użytkowników. Za pomocą tego programu można rejestrować takie informacje jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia mające miejsce w aplikacji, zbiorcze dane na temat korzystania z serwisu, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji. Nie łączymy danych zapisanych w programie analitycznym z Informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika udostępnionymi w aplikacji mobilnej.

Mówiąc prościej
Gromadzimy informacje umożliwiające nam ochronę urządzenia użytkownika przed szkodliwym oprogramowaniem i potencjalnie niepożądanymi programami (Potentially Unwanted Program — PUP) oraz kontakt z użytkownikiem, o ile wyraził on zgodę na aktywne powiadomienia.

Jak korzystamy z Informacji umożliwiających identyfikację?

Z zastrzeżeniem opisanych niżej wyjątków, Informacji umożliwiających identyfikację nie udostępniamy podmiotom zewnętrznym. Informacje umożliwiające identyfikację służą do doskonalenia produktów i nadawania kierunku komunikacji zewnętrznej.

Mówiąc prościej
Poza nielicznymi wyjątkami nie udostępniamy danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym.

Wyjątki

Analizy
Nasze serwery automatycznie rejestrują dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika („użytkownik”) z naszego oprogramowania i usług („Dane w plikach rejestracyjnych”). Dane w plikach rejestracyjnych mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP), informacje o rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, witrynie, którą użytkownik odwiedzał przed przejściem na nasz serwer, warunkach wyszukiwania oraz o witrynach lub funkcjach naszego oprogramowania lub usług, do których użytkownik uzyskał dostęp, i o czasie tam spędzonym. Możemy przekazywać Dane w plikach rejestracyjnych do narzędzia Google Analytics. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem http://www.google.com/policies/privacy.

Mówiąc prościej
Wyjątek nr 1: Udostępniamy dane spółce Google do celów analitycznych.

Zewnętrzni dostawcy usług
Możemy nawiązywać współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług w celu udostępniania naszych usług i zarządzania nimi. Możemy udostępniać takim podmiotom Informacje umożliwiające identyfikację wyłącznie w celu świadczenia usług w naszym imieniu, np. realizacji zleceń i przesyłania informacji o bieżącym statusie zlecenia, przetwarzania płatności, zapewnienia obsługi klienta, przesyłania wiadomości marketingowych, prowadzenia badań i analiz oraz udostępniania infrastruktury przetwarzania w chmurze. Tacy zewnętrzni dostawcy zobowiązani są do nieujawniania Informacji umożliwiających identyfikację oraz do ich wykorzystywania wyłącznie w powyższym celu.

Infrastruktura naszego Oprogramowania w chmurze opiera się na platformie Amazon Web Services. Dzięki takiej infrastrukturze użytkownik może czerpać korzyści ze środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności oferowanych przez systemy Amazon Web Services Cloud Compliance, w tym m.in. w zakresie przewidzianym przez certyfikaty ISO i SOC. Aby uzyskać więcej informacji o systemach Amazon Web Services Cloud Compliance, należy odwiedzić stronę https://aws.amazon.com/compliance/.

Mówiąc prościej
Wyjątek nr 2: Spółki współpracujące nie wykorzystają otrzymanych od nas danych do celów niezwiązanych z naszą współpracą handlową.

Transakcje handlowe
Informacje gromadzone od użytkowników, w tym Informacje umożliwiające identyfikację, stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa. W związku z tym, jeśli nasza spółka zostanie zlikwidowana, ogłosi upadłość bądź zostanie przejęta np. w wyniku fuzji, nabycia lub sprzedaży aktywów, Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą być w związku z taką transakcją ujawnione lub przekazane zewnętrznemu nabywcy. Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej i dobrze widocznej informacji opublikowanej w naszej witrynie o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej lub sposobach korzystania z danych osobowych użytkownika oraz o możliwościach wyboru dotyczących danych osobowych w przypadku takich zmian.

Mówiąc prościej
Wyjątek nr 3: Jeśli jakaś firma nas wykupi lub zbankrutujemy, dane użytkownika mogą być przekazane innemu podmiotowi.

Organy rządowe; egzekwowanie prawa
Możemy ujawniać Informacje umożliwiające identyfikację instytucjom rządowym, organom ścigania lub podmiotom prywatnym, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu: (1) przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych lub procedur prawnych; (2) realizacji zgodnych z prawem żądań, w tym nakazów stawiennictwa lub nakazów bądź orzeczeń sądowych; (3) ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa naszego, podmiotów zewnętrznych oraz ogółu społeczeństwa; (4) zapobiegania czynom, które uznamy za nielegalne lub nieetyczne, lub do ich wstrzymania.
W określonych sytuacjach spółka Malwarebytes może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym m.in. żądania realizacji wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Mówiąc prościej
Wyjątek nr 4: Jeśli organ rządowy zwróci się do nas o udostępnienie informacji, możemy to zrobić.

Zgoda
Możemy udostępniać Informacje umożliwiające identyfikację w witrynach lub na platformach podmiotów zewnętrznych, np. w portalach społecznościowych, ale wyłącznie na wyraźne żądanie użytkownika.
Podobnie poprzez publikowanie profilu, treści lub innych informacji, w tym Informacji umożliwiających identyfikację, na forum lub blogu użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne wykorzystanie. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczane przez użytkownika na stronach publicznych mogą być czytane, przechowywane lub wykorzystywane przez innych użytkowników. Dane użytkownika zostaną umieszczone w ogólnodostępnej książce adresowej członków znajdującej się na stronie internetowej forum.
Oprócz innych zachęt w naszych witrynach publikujemy opinie zadowolonych klientów. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego opinię opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem. W celu aktualizacji lub usunięcia opinii należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com.

Mówiąc prościej
Wyjątek nr 5: Informacje publikowane na naszych forach i blogach są ogólnodostępne.

Wybór
Współpracujemy z podmiotem zewnętrznym, który wyświetla swoje reklamy w naszej witrynie lub zarządza naszymi reklamami w innych witrynach. Współpracujący podmiot zewnętrzny może korzystać z plików cookie lub podobnych technologii, aby dostarczać użytkownikowi reklamy wybrane na podstawie informacji o jego zainteresowaniach i aktywności podczas przeglądania stron. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, należy kliknąć tutaj [a w przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej należy kliknąć tutaj]. Należy pamiętać, że użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy o tematyce ogólnej.
Użytkownik może zarejestrować się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail, newslettery lub inne komunikaty.  Po nawiązaniu kontaktu z nami, np. biorąc udział w seminarium online („webinar”), uczestnicząc w sponsorowanej przez nas imprezie lub pobierając treści z naszego portalu internetowego, użytkownik może zostać wpisany na naszą listę adresów e-mail. Aby zrezygnować z otrzymywania takich informacji, użytkownik może zaktualizować swoje preferencje za pomocą łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail lub w profilu członka w naszej witrynie bądź kontaktując się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com.

 

Bezpieczeństwo
Podejmujemy wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki, aby chronić Informacje umożliwiające identyfikację przed nieupoważnionym dostępem, użyciem i ujawnieniem. Niemniej jednak żadna metoda transmisji danych w sieci WWW ani metoda przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczna. Wobec tego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Informacji umożliwiających identyfikację.

Mówiąc prościej
Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby chronić dane użytkownika.

Łącza
Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn lub usług. Wszelkie informacje przekazane w witrynie lub usłudze podmiotu zewnętrznego bądź do takiej witryny lub usługi przesyłane są bezpośrednio do właściciela takiej witryny lub usługi i podlegają polityce prywatności tego podmiotu. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich witryn ani usług. Nie bierzemy również odpowiedzialności za praktyki i zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa obowiązujące dla takich witryn lub usług.

Mówiąc prościej
Nasza Polityka prywatności nie obowiązuje w witrynach, do których łącza znajdują się w naszej witrynie.

Usuwanie danych
Na żądanie spółka Malwarebytes przekaże użytkownikowi informacje o tym, czy przechowujemy jakiekolwiek jego dane osobowe. Użytkownik może w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Informacji umożliwiających identyfikację związanych z usługami, z których korzysta, bądź je zmodyfikować. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com. Aby zwrócić się do nas o usunięcie Informacji umożliwiających identyfikację, swojego konta na forum lub konta obsługi technicznej, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@malwarebytes.com. Odpowiedzi na takie wnioski udzielamy w rozsądnym terminie. Dane użytkownika usuwany możliwie jak najszybciej, jednak wybrane dane mogą być przechowywane w archiwum lub kopiach zapasowych w celu prowadzonej przez nas ewidencji lub w innych przypadkach wymaganych prawem. Przechowujemy dane użytkownika przez cały okres aktywności konta lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.

Tylko dla platformy Partnerbytes:
Malwarebytes potwierdza prawo użytkownika do dostępu do własnych danych osobowych.  Malwarebytes nie ma bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza. Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do danych lub je poprawić, zmienić lub usunąć, powinien wysłać zapytanie do Malwarebytes’ Client (administratora danych). Na zapytania dotyczące usunięcia danych odpowiadamy w rozsądnym terminie.  W określonych sytuacjach możemy być zobowiązani na mocy prawa do zachowania danych osobowych użytkownika. Konieczność zachowania danych osobowych może również wynikać z dalszego świadczenia usługi.

 

Mówiąc prościej
Dane osobowe usuwamy lub modyfikujemy na żądanie użytkownika.

Przekazywanie danych od innych krajów
Informacje umożliwiające identyfikację można przesyłać na komputery i przechowywać na komputerach poza stanem, okręgiem lub krajem użytkownika bądź na obszarach właściwości innych organów rządowych, gdzie prawo ochrony prywatności może zapewniać niższy poziom ochrony niż na obszarze właściwym dla użytkownika. Informacje umożliwiające identyfikację przekazane przez użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych mogą być przesłane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane.
Spółka Malwarebytes uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała certyfikat tego programu.  Spółka Malwarebytes dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane osobowe otrzymywane z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodnie z programem Tarcza Prywatności podlegały obowiązującym zasadom tego programu.  Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności znajduje się na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu zawierającej listę firm uczestniczących w programie.

Malwarebytes ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych w ramach programu Tarcza Prywatności oraz za dalsze przekazywanie tych danych podmiotowi zewnętrznemu działającemu w imieniu spółki jako pośrednik.  Malwarebytes przestrzega zasad Tarczy Prywatności, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, w każdym przydatku wtórnego przekazania danych osobowych z UE.

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.
W wybranych sytuacjach, dokładniej opisanych w witrynie poświęconej Tarczy Prywatności, po wyczerpaniu procedury rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.  

W wybranych sytuacjach, dokładniej opisanych w witrynie poświęconej Tarczy Prywatności, po wyczerpaniu procedury rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.

Mówiąc prościej
Dane użytkowników znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Uczestniczymy w programie Tarcza Prywatności UE-USA.

Osoby niepełnoletnie
Nasze usługi nie są kierowane do osób poniżej osiemnastego roku życia. Nie gromadzimy również Informacji umożliwiających identyfikację od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Po uzyskaniu informacji o tym, że gromadzimy Informacje umożliwiające identyfikację od dzieci poniżej trzynastego roku życia, jak najszybciej usuniemy takie dane; przy czym wybrane dane mogą być nadal przechowywane w archiwum lub kopiach zapasowych w celu prowadzonej przez nas ewidencji lub w innych przypadkach wymaganych prawem.

Mówiąc prościej
Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci, a w przypadku nieumyślnego zebrania takich danych usuwamy je.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać sporadycznym przeglądom i zmianom. Jeśli dokonamy znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy użytkownika o tym fakcie, zamieszczając komunikat o zmianach w naszej witrynie lub wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail bądź inne powiadomienie przed wejściem w życie takiej znaczącej zmiany.

Mówiąc prościej
Poinformujemy użytkownika o zmianach naszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian użytkownik zostanie poinformowany przed ich wprowadzeniem.

Pytania W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności należy skontaktować się z nami pod adresem 3979 Freedom Circle, 12th Floor, Santa Clara, CA 95054 USA lub adresem e-mailprivacy@malwarebytes.com

Dodatek dotyczący Gromadzenia danych poprzez oprogramowanie
Przechowujemy dane uzyskane podczas Gromadzenia danych poprzez oprogramowanie i używamy ich w sposób opisany poniżej:

Ciąg User-Agent
Każdy komunikat API pochodzący z naszego oprogramowania klienckiego identyfikowany jest za pomocą ciągu zawierającego informacje dotyczące samego oprogramowania, tj.:
• programu wysyłającego żądanie i numeru jego kompilacji
• bieżącego statusu licencji (wg informacji przekazanych przez produkt)
• składnika aplikacji inicjującego dane powiadomienie
• wersji oprogramowania oraz jej składników (obecnie: bazy danych)

Dlaczego?
Dzięki temu możemy zarządzać produktami Malwarebytes i zapewniać ich aktualność.

Dane geolokalizacyjne na podstawie adresu IP
Gromadząc dane z naszych systemów klienckich, nie zachowujemy na stałe adresów IP, z których zostało wygenerowane żądanie. Wykorzystujemy jednak te dane do gromadzenia informacji geograficznych dotyczących systemu zgłaszającego żądanie, w tym:
• lokalizacji określającej kontynent, kraj, miejscowość oraz przybliżone współrzędne geograficzne użytkownika na podstawie adresu IP
• rodzaju połączenia (wdzwaniane, szerokopasmowe, satelitarne, komórkowe)
• dostawcy usług internetowych udostępniającego połączenie
• organizacji, która posiada licencję na adres IP (jeśli istnieje)

Dlaczego?
Nasz zespół ds. złośliwego oprogramowania może śledzić wirusy i epidemie oraz wzorce PUP.

Dane klienckie
Oprócz podanych przez użytkownika danych niezbędnych do funkcjonowania lub pomyślnego dostarczenia oprogramowania użytkownikowi gromadzimy dane klientów z każdego programu opisującego ich środowisko (np. nasze oprogramowanie i system komputerowy, na którym działa). W przypadku tych danych identyfikujemy każdy system za pomocą unikalnego identyfikatora utworzonego w czasie instalacji, aby można było śledzić zmiany w czasie dla każdego systemu. Gromadzimy dane dotyczące:

  • systemu operacyjnego, w którym zainstalowany jest program
  • języka systemowego używanego w tym systemie
  • architektury procesorów (np. 32- lub 64-bitowe)
  • używanego systemu plików (np. FAT32)
  • informacji z Centrum zabezpieczeń/akcji systemu Windows, w tym na temat ustawień bezpieczeństwa oraz zainstalowanych i używanych programów
  • informacji o innych ustawieniach programu Malwarebytes oraz ich konfiguracji

 

Dlaczego?
Dzięki temu możemy gromadzić dane dotyczące wydajności oraz sposobu działania naszych produktów w różnych środowiskach sprzętowych i programowych.

Dane dotyczące licencji
Gromadzimy dane dotyczące licencji z produktów z płatną licencją lub wykorzystywanych w trybie licencjonowanym. Dane te zawierają unikalny identyfikator. Gromadzimy dane dotyczące:
• klucza lub kluczy służących do licencjonowania aktualnych produktów
• liczby stanowisk zarządzanych w ramach tej instalacji konsoli (w przypadku systemów konsoli)
• informacji na temat domeny punktu końcowego

Dlaczego?
Dzięki temu możemy przypomnieć użytkownikowi o zbliżającym się końcu okresu subskrypcji produktów Malwarebytes oraz określić poprawny rodzaj licencji.

Dane o szkodliwym oprogramowaniu i programach typu PUP
Gromadzimy dane dotyczące szkodliwego oprogramowania i programów typu PUP, które wykrywają nasze produkty. Gromadzimy następujące dane:
• nazwę dostawcy usuniętego oprogramowania lub programu typu PUP
• zaszyfrowany opis reguły bazy danych użytej do usunięcia szkodliwego oprogramowania lub programu typu PUP
• obiekty wykryte jako szkodliwe oprogramowanie, programy typu PUP lub podejrzane pliki
• informacje związane z wykrytymi artefaktami

Dlaczego?
Dzięki temu nasz zespół ds. analiz szkodliwego oprogramowania może śledzić nagłe ataki oraz zwiększać skuteczność produktów Malwarebytes.

Dane dotyczące okresu próbnego
Kiedy klient próbuje rozpocząć okres próbny, zdalnie sprawdzamy, czy w tym przypadku korzystanie z okresu próbnego jest dozwolone. W przypadku tych informacji wykorzystujemy kolejny unikalny identyfikator systemu. Gromadzimy dane dotyczące:
• prośby klienta o okres próbny
• daty rozpoczęcia i czasu trwania okresu próbnego
• każdej podjętej próby konwersji lub zakupu wygenerowanej przez łącze umieszczone w aplikacji, aby można było ją powiązać z okresem próbnym

Dlaczego?
Dzięki temu możemy aktualizować produkty Malwarebytes, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Dane dotyczące ataków typu exploit
W przypadku wszystkich produktów Malwarebytes Anti-Exploit (od wersji 1.4) gromadzimy złożone obiekty danych dla dowolnego procesu exploit blokowanego przez oprogramowanie. Gromadzimy następujące dane:
• identyfikator procesu exploit
• ścieżkę pliku procesu exploit
• hash MD5 ładunku exploit, jeśli występuje
• argumenty wiersza poleceń przekazanych do programu exploit
• listę adresów URL opisujących żądanie ładunku wysyłanego przez program exploit, w tym ewentualne przekierowania
• pliki z ładunkiem exploit
• formaty plików wykorzystywane przez program exploit (doc, pdf, xls itd.)
• ewentualną kopię pliku wykonywalnego exploit

Dlaczego?
Dzięki temu nasz zespół ds. analiz szkodliwego oprogramowania może śledzić nagłe ataki programów exploit i lepiej zrozumieć mechanizmy ich działania.

Usługi analityczne i marketingowe
Korzystamy z następujących usług analitycznych i marketingowych, dzięki którym możemy zwiększyć poziom zadowolenia użytkowników odwiedzających naszą witrynę:

 

Informacje o zabezpieczeniach cybernetycznych, bez których nie można się obejść

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualności w cyberbezpieczeństwie? Zarejestruj się do naszego biuletynu i dowiedz się, jak chronić swój komputer.

Wybierz język